บี พอลเลน (เกสรผึ้ง) 100 มก.

 

 

วิธีรับประทาน


  • รับประทานวันละ 2 ครัง เช้า – เย็น ครังละ 1 เม็ด หรือตามคำสังของแพทย์ฃ

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
  • ไม่ใช่อาหารควบคุมนำหนัก
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • การรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์
  • ข้อควรระวัง ผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน
 
 

ขนาดบรรจุ

  • 100 เม็ด 

..jpg  เลขสารบบอาหาร
10-3-08839-1-0006

AntioxidantImmuneSystemEnergyBoostingFatigueRecoveryWomensHealthMensHealthWeightLossHungerControlDiabetesDigestiveSystem
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2